*****دفاع از حقوق شما ،تخصص ماست***** آیا میدانید زن می تواند مخارجی را که در دوران زندگی زناشویی متقبل گردیده  از همسرش دریافت نماید؟****احقاق حقوق شما ،افتخار ماست**** آیا میدانید حوالجات موسسات مالی تحت قانون صدورچک نبوده و نمیتوان از مزایای آن قانون استفاده کرد؟****نیازهای حقوقی شما دردستان ماست**** آیا میدانید هرگونه دخالت و تصرف غیر مجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است؟